กลับหน้าหลัก
จังหวัดสกลนคร
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองสกลนคร
เจริญศิลป์
เต่างอย
โคกศรีสุพรรณ
โพนนาแก้ว
กุดบาก
กุสุมาลย์
คำตากล้า
นิคมน้ำอูน
บ้านม่วง
พรรณานิคม
พังโคน
ภูพาน
วานรนิวาส
วาริชภูม
สว่างแดนดิน
ส่องดาว
อากาศอำนวย
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900