กลับหน้าหลัก
จังหวัดกาฬสินธุ์
   
   
เลือกอำเภอ..
เขาวง
เมืองกาฬสินธุ์
กมลาไสย
กุฉินารายณ์
คำม่วง
กิ่งอ.ฆ้องชัย
กิ่งอ.ดอนจาน
ท่าคันโท
กิ่งอ.นาคู
นามน
ยางตลาด
ร่องคำ
สมเด็จ
สหัสขันธ์
กิ่งอ.สามชัย
หนองกุงศรี
ห้วยเม็ก
ห้วยผึ้ง
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900