กลับหน้าหลัก
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
 
   
เลือกตำบล..
บ้านใหม่ไชยมงคล
ไทยชนะศึก
ทุ่งเสลี่ยม
กลางดง
เขาแก้วศรีสมบูรณ์
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900