กลับหน้าหลัก
จังหวัดพิจิตร
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองพิจิตร
โพทะเล
โพธิ์ประทับช้าง
กิ่งอ.ดงเจริญ
ตะพานหิน
ทับคล้อ
บางมูลนาก
กิ่ง อ.บึงนาราง
วชิรบารมี
วังทรายพูน
กิ่งอ.สากเหล็ก
สามง่าม
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900