กลับหน้าหลัก
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
 
   
เลือกตำบล..
คลองน้ำไหล
โป่งน้ำร้อน
คลองลานพัฒนา
สักงาม
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900