กลับหน้าหลัก
จังหวัดเชียงใหม่
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองเชียงใหม่
เชียงดาว
เวียงแหง
แม่แจ่ม
แม่แตง
แม่ริม
แม่วาง
กิ่งอ.แม่ออน
แม่อาย
ไชยปราการ
จอมทอง
ดอยเต่า
ดอยสะเก็ด
ดอยหล่อ
ฝาง
พร้าว
สะเมิง
สันกำแพง
สันทราย
สันป่าตอง
สารภี
หางดง
อมก๋อย
ฮอด
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900