กลับหน้าหลัก
กิ่งอ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
 
   
เลือกตำบล..
ก้อนแก้ว
คลองเขื่อน
บางเล่า
บางโรง
บางตลาด
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900