กลับหน้าหลัก
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
 
   
เลือกตำบล..
ท่าตะเกียบ
คลองตะเกรา*
   
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900