กลับหน้าหลัก
จังหวัดสุพรรณบุรี
   
   
เลือกอำเภอ..
เดิมบางนางบวช
เมืองสุพรรณบุรี
ดอนเจดีย์
ด่านช้าง
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
สองพี่น้อง
สามชุก
หนองหญ้าไซ
อู่ทอง
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900