กลับหน้าหลัก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
   
เลือกอำเภอ..
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
นครหลวง
บางไทร
บ้านแพรก
เสนา
ท่าเรือ
บางซ้าย
บางบาล
บางปะหัน
บางปะอิน
ภาชี
มหาราช
ลาดบัวหลวง
วังน้อย
อุทัย
 
   
 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900