กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลวิชาการ
ติดต่อ-สอบถาม
 
   
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
จัดทำแผนงบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ ภายในสำนักฯ
งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ
งานตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักฯ รวมทั้งประสานงานระหว่างกองกับหน่วยงานอื่น
จัดทำทะเบียนผลงานวิจัยและเอกสารวิชาการของสำนักฯรวบรวมและจัดเก็บไว้เป็นฐานความร
ู้สำหรับการศึกษาพัฒนาและอ้างอิงต่อไป
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย