ปรุงเมื่อ 27 เมษายน 2559
ผลการสำรวจศึกษาจัดทำแผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ 30 ลุ่มน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(PDF File)