ชุดดินตรัง (Trang series: Tng)

กลุ่มชุดดินที่ 53
การจำแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults
การกำเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ
โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินดินดานและหินในกลุ่ม
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 %
การระบายน้ำ ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน เร็ว
การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าดงดิบชื้น ยางพารา พืชไร่ สวนผลไม้
การแพร่กระจาย บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
การจัดเรียงชั้น Ap-BA-Bt-Btc
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวมีแดงหรือสีแดงปนเหลือง และดินล่างลึกกว่า 80 ซม. ลงไป จะพบลูกรังปะปนกับเศษหินดินดานในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินอ่าวลึก และชุดดินปากช่อง
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำและสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชัน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชุดดินนี้มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา สวนผลไม้และพืชไร่ต่างๆ แต่ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูง ดังนั้น การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดินในบริเวณนี้ จึงต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมี รวมกับการปลูกพืชคลุมดินและการทำขั้นบันไดในบริเวณที่มีความลาดชันสูง
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙