ชุดดินตาขุน (Tha Khun series: Tkn)

กลุ่มชุดดินที่ 32
การจำแนกดิน Coarse-loamy, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Typic
Udifluvents
การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่บนสันดินริมน้ำ
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %
การระบายน้ำ ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ เร็ว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม้ผล ยางพารา
การแพร่กระจาย พบทั่วไปในบริเวณสันดอนริมแม่น้ำของภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออก
การจัดเรียงชั้น A-C
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายมีสีน้ำตาล ดินล่างเป็นชั้นสลับที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายถึงเป็นดินร่วนเหนียวปานกลาง มีสี น้ำตาล อาจมีจุดประสีเหลือง มีไมก้าตลอดทุกชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH
4.5-5.5) ตลอดหน้าตัดดิน ระดับน้ำใต้ดินลึก
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินลำแก่น และชุดดินท่าม่วง
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินต่ำ และอาจมีน้ำท่วมขังอย่างฉับพลันในฤดูฝน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ดินบริเวณเหมาะสมในการปลูกพืชไร่และพืชผัก หรือพืชอื่นๆ ที่มีอายุสั้น เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมอย่างฉับพลัน และควรมีการให้น้ำร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตกับพืชที่ปลูก
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙