ชุดดินสตูล (Satun series: Stu)

กลุ่มชุดดินที่ 6
การจำแนกดิน Coarse-loamy over clayey, kaolinitic, isohyperthermic Kandic
Plinthaquults
การกำเนิด เกิดจากตะกอนของการกำเนิดที่เป็นหินดินดานน้ำพามาทับถมอยู่บนตะพักลำน้ำ
เก่าหรือเนินตะกอนรูปพัด
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 %
การระบายน้ำ เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำนาในฤดูฝนและปลูกพืชผักหลังการเก็บเกี่ยว
การแพร่กระจาย พบในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยที่ติดกับที่ราบชายฝั่งทะเล
การจัดเรียงชั้น Ap-AB-BAg-Btgv
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก หน้าดินหนาน้อยกว่า 25 ซม. มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย มีสีเทา มีจุดประสีเหลืองและสีน้ำตาล มีศิลาแลงอ่อน (plinthite) มากกว่า 50 % โดยปริมาตร หรือพบต่อเนื่องกันภายใน
ความลึก 150 ซม. จากผิวดินส่วนใหญ่จะพบภายในความลึก 50 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหน้าตัดดิน
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
สูง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินโคกเคียน และชุดดินสงขลา
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินนี้มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชุดดินนี้เหมาะสมในการทำนา แต่เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จึงจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และต้องระวังในเรื่องอันตรายจากน้ำท่วมในฤดูฝน
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙