ชุดดินระโนด (Ranot series: Ran)

กลุ่มชุดดินที่ 6
การจำแนกดิน Very-fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaqualfs
การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำกร่อยน้ำพามาทับถมอยู่บนที่ราบชายฝั่งทะเล
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้ำ เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน าข้าว
การแพร่กระจาย พบทั่วไปในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย
การจัดเรียงชั้น Apg-Btg
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีดำหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินดี
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
25-50
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
50-100
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินบางกอก
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยปกติไม่มี
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชุดดินนี้เหมาะสมดีมากต่อการทำนาข้าว แต่ในพื้นที่ที่ทำการเกษตรมานานก็ควรมีการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและให้มีการใช้ที่ดินได้นาน
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙