ชุดดินพานทอง (Phan Thong series: Ptg)

กลุ่มชุดดินที่ 16
การจำแนกดิน Fine-silty, mixed, superactive, nonacid, isohyperthermic Mollic
Endoaquepts
การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำทะเลพามาทับถมอยู่บนที่ราบน้ำทะเลเคยท่วมถึง
สภาพพื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้ำ เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ทำนา
การแพร่กระจาย ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชั้น Apg-Bag-Bg-BCg-Cg
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึก หน้าดินมีสีเข้ม ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีจุดประสีน้ำตาลแก่หรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีเทาอ่อน มีจุดประสีน้ำตาลแก่ สีน้ำตาลปนเหลืองและสีน้ำตาลปนเขียวมะกอก จะ
พบดินเลนสีเทาปนเขียวมะกอกในดินล่างลึกกว่า 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) จะพบเปลือกหอยในดินล่างนี้ด้วย
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
25-50
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินดอนเมือง ชุดดินบางแพ ชุดดินบางเลน
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ น้ำท่วมขังในฤดูฝน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ทำนา ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสมและการปลูกพืชคลุมดินจำเป็นอย่างยิ่งในการบำรุงรักษาดินนี้เมื่อใช้ประกอบการเกษตรกรรม
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙