ชุดดินโป่งน้ำร้อน (Pong Nam Ron series: Pon)

กลุ่มชุดดินที่ 47
การจำแนกดิน Fine-loamy, mixed, active, isohyperthermic, shallow Typic Hapludolls
การกำเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ
โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหิน basalt
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 %
การระบายน้ำ ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน เร็ว
การซึมผ่านได้ของน้ำ เร็ว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าดงดิบชื้น และพืชไร่
การแพร่กระจาย ภาคตะวันออกของประเทศ ในบริเวณพื้นที่ที่มีหินพื้นเป็นหิน basalt
การจัดเรียงชั้น Ap-Bw-Cr
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างเล็กน้อย (pH 6.5-7.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปนก้อนกรวดและพบชั้นหินพื้นที่แข็งภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.5-7.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
-
-
-
25-50
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
-
-
-
50-100
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
-
-
-
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินเขาขาด และชุดดินหนองบอน
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. เป็นดินตื้น
2. สภาพพื้นที่มีความลาดชันสูงเสียงต่อการเกิดกษัยการหากนำมาใช้ไม่เหมาะสม
3. บางแห่งมีพื้นหินโผล่ลอยหน้า
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ หากมีความจำเป็นต้องนำมาใช้ประโยชน์ควรมีการจัดการที่ดีเป็นพิเศษ มิฉะนั้น จะทำให้ดินเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙