ชุดดินไม้ขาว (Mai Khao series: Mik)


กลุ่มชุดดินที่ 43
การจำแนกดิน Coated, isohyperthermic Typic Quartzipsamments
การกำเนิด เกิดจากตะกอนทรายชายทะเลบริเวณสันทรายหรือหาดทรายเก่า
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %
การระบายน้ำ ค่อนข้างมาก
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้าถึงปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ เร็ว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าแคระ สวนมะพร้าว และที่อยู่อาศัย
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายในพื้นที่ภาคใต้
การจัดเรียงชั้น A-C
ลักษณะและสมบัติดิน ดินทรายจัดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปน
ดินร่วน มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีแดงปนเหลืองหรือสีแดงตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินบาเจาะ และชุดดินระยอง
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินทรายจัดและขาดแคลนน้ำ
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เหมาะสมดีสำหรับปลูกมะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ และสับปะรด ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล มีข้อจำกัดที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหนา ความอุดมสมบูรณ์ต่ำและขาดแคลนน้ำ ควรเลือกชนิดพืชที่ใช้ปลูกให้เหมาะสม ปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปลูกพืชคลุมดินหรือมีวัสดุคลุม พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙