ชุดดินละงู (Langu series: Lgu)

กลุ่มชุดดินที่ 5
การจำแนกดิน Fine, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Tropaqualfs.
การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่ในบริเวณที่ต่ำ พื้นที่ราบชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่
ใกล้ภูเขาหินปูน
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้ำ เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน นาข้าว
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายทั่วไปในบริเวณภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
การจัดเรียงชั้น Apg-Btg
ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มีสีเทาหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นด่างเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.5-8.0) มีจุดประสีน้ำตาลหรือสีเหลืองตลอดชั้นดิน
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
25-50
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินบางนารา
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่มี
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เหมาะสมดีมากสำหรับทำนา บางพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินมาเป็นเวลานาน ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและรักษาความสามารถในการให้ผลผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรม พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙