ชุดดินไชยา (Chaiya series: Cya)

กลุ่มชุดดินที่ 17
การจำแนกดิน Fine-loamy, siliceous, subactive, nonacid, isohyperthermic
Fluvaquentic Endoaquepts
การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่บนตะกอนทะเลหรือตะกอนน้ำกร่อยบริเวณ พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้ำ เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำนา
การแพร่กระจาย พบทั่วไปในพื้นที่ที่ลุ่มต่ำชายฝั่งทะเลภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค ตะวันออก
การจัดเรียงชั้น Apg-Bg-2Bg2-2Cg
ลักษณะและสมบัติดิน ดินร่วนละเอียดลึกมาก เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล
สีเหลือง และดินล่างชั้นถัดไปเป็นชั้นดินสลับที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีเทา มีจุดประ
สีเหลือง สีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินชลบุรี และชุดดินโคกเคียน
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินเป็นดินปนทรายและขาดแคลนน้ำ
ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดิน เหมาะสมปานกลางสำหรับทำนา มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินเป็นดินปนทรายและความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙