ชุดดินน้ำเลน (Nam Len series: Nal)

กลุ่มชุดดินที่ 28
การจำแนกดิน Very-fine, smectitic, isohyperthermic Aquertic Paleustalfs
การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัด
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด ความลาดชัน 2-8 %
การระบายน้ำ ดีปานกลาง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้าถึงปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และถั่วต่างๆ
การแพร่กระจาย พบมากในเขตที่สูงตอนกลางของประเทศ
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bt-(Bss)
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวถึงดินเหนียว สีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้ม หรือสีน้ำตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็นดินเหนียว ตอนบนสีน้ำตาลปนแดงถึงสีแดง ตอนล่างสีน้ำตาลถึงสีเทาอ่อน มีจุดประสีแดงหรือสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) เมื่อดินแห้ง จะแตกระแหงเป็นร่องลึก ดินชั้นล่างจะพบรอยถูไถเป็นมันเล็กน้อย เนื่องจากการยืดและหดตัวของดิน เมื่อดินเปียกและแห้งสลับกัน
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
25-50
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินวังชมพู
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ ดินเหนียวจัดและแน่นทึบ ไถพรวนลำบากเมื่อแห้งและเปียกเกินไป เมื่อดินแห้ง ดินจะแตกระแหงเป็นร่องลึกทำให้รากพืชเสียหาย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ไถพรวนเมื่อมีความชื้นเหมาะสม ปรับปรุงดินให้ร่วนซุยขึ้นโดยใช้อินทรียวัตถุ และเพิ่มผลผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙