ชุดดินดงลาน (Dong Lan series: Dl)

กลุ่มชุดดินที่ 28
การจำแนกดิน Fine, mixed, active, isohyperthermic Vertic (Aquic) Haplustolls
การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพาที่ทับถมอยู่บนชั้นดินเหนียวที่ผุพังสลายตัวจากหินทรายแป้งหรือหินดินดานบริเวณเนินตะกอนรูปพัด
สภาพพื้นที่ ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 1-5 %
การระบายน้ำ ดีปานกลางในดินบนและค่อนข้างเลวในดินล่าง
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้าถึงปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ ปานกลางในดินบนและช้าในดินล่าง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเบญจพรรณ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด และอ้อย
การแพร่กระจาย เนินตะกอนรูปพัดใกล้ภูเขาหินปูน พบทางด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อกับพื้นที่สูงตอนกลางของประเทศ
การจัดเรียงชั้นดิน Ap(A)-Bw-Cg
ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินเหนียว สีดำ
หรือสีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาปนน้ำตาลอ่อน มีจุดประสีแดง สีเหลือง และสีน้ำตาล มีรอยถูไถเนื่องจากการยืดและหดตัวของแร่ดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
25-50
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน ชุดดินลพบุรี และชุดดินวัฒนา
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ ดินล่างแน่นทึบและระบายน้ำไม่ดี เมื่อแห้งจะแตกระแหงเป็นอันตรายต่อรากพืช
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ยกระดับแปลงปลูกพืชให้สูงขึ้นเพื่อบรรเทาการแช่ขังน้ำของรากพืช หาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อไม่ให้ดินแห้งและเกิดการแตกระแหง ปรับปรุงปรับสภาพดินให้ร่วนซุยและระบายน้ำดีขึ้น โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐๒ ๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙