ปรับปรุงเมื่อ : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  
เริ่มเผยแพร ่: ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔   
 
 
 
แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
 
  เป็นแผนที่ที่แสดงเส้นขอบเขตดินตามกลุ่มชุดดิน พร้อมทั้งตารางข้อมูลหน่วยดินที่พบในพื้นที่ ชนิดพืชหลักที่ปลูก และคำแนะนำการจัดการดิน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำขึ้น เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการจัดการดิน และปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมตามศักยภาพของดินต่อไป...

 การดูข้อมูลแผนที่นี้.. จะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader
หากท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกที่รูปข้างบนนี้ เพื่อติดตั้งโปรแกรมก่อน
 
 
คลิกที่นี่ ..เพื่อเลือกพื้นที่และดาวน์โหลด
   
 
ชื่อตำบลที่มีเครื่องหมาย * เช่น.... เหล่าหลวง*
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได
รายละเอียดข้อมูลแผนที่เพิ่มเติม โปรดติดต่อ
  ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ ๑ โทร. ๐ ๒๕๖๒๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๔๘
 

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๓๙, ๑๓๖๗