กลับหน้าหลัก
จังหวัดชัยภูมิ
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองชัยภูม
แก้งคร้อ
คอนสวรรค์
คอนสาร
จัตุรัส
กิ่ง อ.ซับใหญ่
บ้านเขว้า
บ้านแท่น
บำเหน็จณรงค
ภักดีชุมพล
ภูเขียว
หนองบัวแดง
เกษตรสมบูรณ์
เทพสถิต
เนินสง่า
หนองบัวระเหว
 
   
 

กองสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900