กลับหน้าหลัก
จังหวัดลพบุรี
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองลพบุรี
โคกเจริญ
โคกสำโรง
ชัยบาดาล
ท่าวุ้ง
ท่าหลวง
บ้านหมี่
พัฒนานิคม
ลำสนธิ
สระโบสถ์
หนองม่วง
 
   
 

สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900