กลับหน้าหลัก
จังหวัดกาฬสินธุ์
   
   
เลือกอำเภอ..
เขาวง
เมืองกาฬสินธุ์
กมลาไสย
กุฉินารายณ์
คำม่วง
ฆ้องชัยพัฒนา
ดอนจาน
ท่าคันโท
นาคู
นามน
ยางตลาด
ร่องคำ
สมเด็จ
สหัสขันธ์
สามชัย
หนองกุงศรี
ห้วยเม็ก
ห้วยผึ้ง
 
   
 

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900