กลับหน้าหลัก
จังหวัดขอนแก่น
   
   
เลือกอำเภอ..
เขาสวนกวาง
เปือยน้อย
เมืองขอนแก่น
เวียงเก่า
แวงใหญ่
แวงน้อย
โคกโพธิ์ไชย
โนนศิลา
กระนวน
ชนบท
หนองสองห้อง
อุบลรัตน์
ชุมแพ
ซำสูง
น้ำพอง
บ้านแฮด
บ้านไผ่
บ้านฝาง
พระยืน
พล
ภูเวียง
ภูผาม่าน
มัญจาคีรี
สีชมพู
หนองเรือ
หนองนาคำ
 
   
 

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900