กลับหน้าหลัก
จังหวัดบุรีรัมย์
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองบุรีรัมย์
เฉลิมพระเกียรติ
แคนดง
โนนดินแดง
โนนสุวรรณ
กระสัง
คูเมือง
ชำนิ
นาโพธิ์
นางรอง
บ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านกรวด
บ้านด่าน
ประโคนชัย
ปะคำ
พลับพลาชัย
พุทไธสง
ละหานทราย
ลำปลายมาศ
สตึก
หนองกี่
หนองหงส์
ห้วยราช
 
   
 

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 กลับหน้าหลัก