กลับหน้าหลัก
จังหวัดกำแพงเพชร
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองกำแพงเพชร
โกสัมพีนคร
ไทรงาม
ขาณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
คลองลาน
ทรายทองวัฒนา
บึงสามัคคี
ปางศิลาทอง
พรานกระต่าย
ลานกระบือ
 
   
 

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900