กลับหน้าหลัก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองแม่ฮ่องสอน
แม่ลาน้อย
แม่สะเรียง
ขุนยวม
ปางมะผ้า
ปาย
สบเมย
 
   
 

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900