กลับหน้าหลัก
จังหวัดลำปาง
   
   
เลือกอำเภอ..
เมืองลำปาง
เกาะคา
เถิน
เมืองปาน
เสริมงาม
แจ้ห่ม
แม่เมาะ
แม่ทะ
แม่พริก
งาว
วังเหนือ
สบปราบ
ห้างฉัตร
 
   
 

สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900