...
...
 
:: สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน  กรมพัฒนาที่ดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ::   
๒๐๐๓/๖๑  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๑๓๖๗, ๑๓๓๙