งานบริการข้อมูลแผนที่
แผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งของประเทศไทย
แผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่มของประเทศไทย
แผนที่ดินมีปัญหาของประเทศไทย
งานบริการโปรแกรม
คู่มือโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช

ติดต่อขอรับบริการข้อมูลได้ที่ กลุ่มพัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่ดิน สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-5798603 ,1760 ต่อ 1247