ปรุงเมื่อ 27 เมษายน 2559

สนใจข้อมูล..ติดต่อ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 1760 ต่อ 1339

 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทรัพยากรดินจึงนับว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญสำหรับการผลิตทางการเกษตร ยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น กอปรกับการขยายพื้นที่การเพาะปลูกไม่สามารถกระทำได้อีก เกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาคุณภาพที่ดินในพื้นที่ที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้นจัดเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพที่ดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรดังกล่าวนี้ จึงได้จัดทำเอกสาร ปัญหาทรัพยากรดินรายจังหวัด นี้ขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินของประเทศไทยร่วมกับเทคโนโลยีด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ นำมาประมวลผลข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติและการแพร่กระจายของปัญหาทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ทางสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารปัญหาทรัพยากรดินฉบับนี้จักเป็นประโยชน์สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดินได้อย่างเหมาะสมต่อไป