ชุดดินยี่งอ (Yi-ngo series: Yg)

กลุ่มชุดดินที่ 51
การจำแนกดิน : Loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleudults
การกำเนิด : เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ
โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินกรวดเหลี่ยม
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 5-20 %
การระบายน้ำ : ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : เร็ว
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ป่าดงดิบชื้น ยางพารา
การแพร่กระจาย : พบในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
การจัดเรียงชั้น : Ap-Btc-C
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายทับอยู่บนดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนกรวดเหลี่ยม (ชั้นก้อนหินกรวดเหลี่ยมพบภายในความลึก 50 ซม.) มีสีน้ำตาล ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนก้อนกรวดเหลี่ยม มีสีน้ำตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอดหน้าตัดดิน
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ไม่มี
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำและสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ชุดดินนี้ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ควรปล่อยไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ ถ้าหากนำมาใช้เพาะปลูกจะต้องมีการจัดการที่ดีและลงทุนสูง