ชุดดินท่าขวาง (Tha Khwang: Tq)
กลุ่มชุดดินที่ 2
การจำแนกดิน : Fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Vertic (Aeric) Endoaquepts
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำกร่อย
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % อยู่สูง 3-4 เมตร จากระดับน้ำทะเล
การระบายน้ำ : เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ทำนา
การแพร่กระจาย : พบทางด้านตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลาง ภาคใต้ในบริเวณพื้น
ที่ราบน้ำทะเลเคยท่วมถึง
การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-Bg-Cg
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียว สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีน้ำตาลแก่และสีแดงปน
เหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียว สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีแดง และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวอยู่ลึกกว่า 100 ซม. จากผิวดิน อาจพบรอยไถลและผลึกยิปซัม ดินล่างตอนล่างเป็นดินเหนียวปนทราย สีน้ำตาลปนเทาปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
25-50
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินมหาโพธิ ชุดดินอยุธยา และชุดดินรังสิต
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : ดินเป็นกรดจัด มีน้ำท่วมขังในฤดูฝนลึก 1 เมตร นาน 6-7 เดือน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ทำนา ควรปรับปรุงบำรุงดินโดยการใส่ปูนมาร์ลเพื่อแก้สภาพกรดของดิน ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น