ชุดดินตรัง (Trang series: Tng)

กลุ่มชุดดินที่ 53
การจำแนกดิน : Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults
การกำเนิด : เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ
โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินดินดานและหินในกลุ่ม
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 %
การระบายน้ำ : ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : เร็ว
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ป่าดงดิบชื้น ยางพารา พืชไร่ สวนผลไม้
การแพร่กระจาย : บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
การจัดเรียงชั้น : Ap-BA-Bt-Btc
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวมีแดงหรือสีแดงปนเหลือง และดินล่างลึกกว่า 80 ซม. ลงไป จะพบลูกรังปะปนกับเศษหินดินดานในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินอ่าวลึก และชุดดินปากช่อง
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำและสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชัน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ชุดดินนี้มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา สวนผลไม้และพืชไร่ต่างๆ แต่ชุดดินนี้มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูง ดังนั้น การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดินในบริเวณนี้ จึงต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมี รวมกับการปลูกพืชคลุมดินและการทำขั้นบันไดในบริเวณที่มีความลาดชันสูง