ชุดดินท่าม่วง (Tha Muang: Tm)
กลุ่มชุดดินที่ 38
การจำแนกดิน : Coarse-loamy, mixed, active, calcareous, isohyperthermic Typic Ustifluvents
การกำเนิด : ตะกอนน้ำพา
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 1-5 %
การระบายน้ำ : ดีปานกลางถึงดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลาง
สภาพซึมผ่านได้ของน้ำ : ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ปลูกไม้ยืนต้นและพืชผักสวนครัว ยาสูบ และ
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
การแพร่กระจาย : พบทั่วไปตามสันริมน้ำ
การจัดเรียงชั้นดิน : A-C
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาล สีน้ำตาลเข้ม และสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินตอนล่างมีลักษณะเนื้อดินและสีไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับตะกอนที่น้ำพามาทับถมในแต่ละปี ซึ่งอาจแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจน เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทรายสลับกันไปมา สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลืองปฏิกิริยาดิน เป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 6.0-7.0) อาจพบจุดประสีในดินล่างที่ความลึก 50-100 ซม.จากผิวดิน และพบเกล็ดแร่ไมกาปะปนอยู่ตลอดหน้าตัดดิน
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
ต่ำ
ต่ำ
สูง
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
25-50
ต่ำ
ต่ำ
สูง
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินสรรพยา ชุดดินเชียงใหม่ ชุดดินกำแพงแสน และชุดดินรือเสาะ
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : อาจมีน้ำท่วมในบางช่วงของฤดูเพาะปลูกทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตได้ หน้าดินค่อนข้างเป็นทราย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่หรือไม้ผล ควรปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืช ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น