ชุดดินท่าใหม่ (Tha Mai series: Ti)

กลุ่มชุดดินที่ 27
การจำแนกดิน : Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Hapludox.
การกำเนิด : เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ
โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหิน basalt
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 %
การระบายน้ำ : ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ : เร็ว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ป่าดงดิบชื้น ป่าไม้ผลัดใบ สวนผลไม้
การแพร่กระจาย : พบในภาคตะวันออกของประเทศในบริเวณจังหวัด จันทบุรีและตราด
การจัดเรียงชั้น : A-Bo
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว มีสีน้ำตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีสีน้ำตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินโชคชัย และชุดดินปากช่อง
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ไม่มี
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นดินที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ในบางพื้นที่มีความลาดชัน ควรมีการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการสูญเสียหน้าดินและช่วยรักษาความชื้นในดิน