ชุดดินตราด (Trat series: Td)

กลุ่มชุดดินที่ 53
การจำแนกดิน : Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults
การกำเนิด : เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆ
โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินดินดานและหินในกลุ่ม
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 %
การระบายน้ำ : ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : เร็ว
การซึมผ่านได้ของน้ำ : เร็ว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ป่าดงดิบชื้น ยางพารา
การแพร่กระจาย : พบกระจัดกระจายในภาคตะวันออกของประเทศไทย
การจัดเรียงชั้น : Ap-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวด มีสีแดงปนเหลือง ดินชั้นล่างถัดลงไปเป็นดินเหนียวปนลูกรัง และเศษหินดินดานอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินตรัง และชุดดินคลองซาก
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและเป็นดินปนลูกรัง
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นดินที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราและทำสวนผลไม้แต่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีเนื้อดินเป็นดินปนลูกรัง และสภาพพื้นที่มีความลาดชัน การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ดินในบริเวณนี้จึงต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมี ปลูกพืชคลุมดิน และมีการทำขั้นบันไดในบริเวณที่มีความลาดชันสูง