ชุดดินศรีสงคราม (Si Song Khram series: Ss)

กลุ่มชุดดินที่ 4
การจำแนกดิน : Fine, mixed, subactive, isohyperthermic Ustic Endoaquerts
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่ในลุ่มน้ำ
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้ำ : เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ : ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ป่าไผ่และพุ่มไม้เตี้ยๆ
การแพร่กระจาย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น : Apg-Bssg
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลปนเหลือง ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งหรือดินเหนียว สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาล มีจุดประสีแดงปนเหลืองและสีแดง ฤดูแล้งหน้าดินมีรอยแตกระแหงกว้างและลึก จะพบรอยไถลในหน้าตัดของดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
25-50
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินพิมาย
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : มีน้ำท่วมขังในฤดูฝน เป็นดินเหนียวจัด สมบัติทางกายภาพไม่ค่อยดี
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ทำนา ควรทำการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสดร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มแร่ธาตุที่พืชต้องการให้กับดินและเพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้นและทำคันดินป้องกันน้ำท่วม