ชุดดินสงขลา (Songkhla series: Sng)

กลุ่มชุดดินที่ 17
การจำแนกดิน : Fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Aquic Paleudults
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนของการกำเนิดที่เป็นหิน granite น้ำพามาทับถมอยู่บนเนิน
ตะกอนรูปพัด
สภาพพื้นที่ : ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %
การระบายน้ำ : ค่อนข้างเลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ใช้ทำนา
การแพร่กระจาย : พบกระจัดกระจายทั่วไปในที่ลุ่มต่ำระหว่างเนินเขาที่เป็นหินแกรนิต
การจัดเรียงชั้น : Ap-AB-Bt-Btg
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีเทาและมีจุดประสีน้ำตาลหรือสีเหลืองตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหน้าตัดดิน
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินโคกเคียน
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำและเนื้อดินเป็นดินปนทราย
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสำหรับการทำนา แต่เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำและเนื้อดินเป็นดินปนทราย จึงจำเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และการอุ้มน้ำของดินให้มากขึ้น