ชุดดินสูงเนิน (Sung Noen series: Sn)

กลุ่มชุดดินที่ 29
การจำแนกดิน : Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Paleustults
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อละเอียดชะมาทับถมบนพื้นผิวของการเกลี่ยผิว
แผ่นดิน
สภาพพื้นที่ : ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %
การระบายน้ำ : ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ : ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ปลูกพืชไร่
การแพร่กระจาย : ด้านใต้ของที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดเรียงชั้น : Ap-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วน สีน้ำตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียวและเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้งในดินล่างลึกลงไป สีน้ำตาลปนแดงหรือสีแดงปนเหลือง จะเห็นคราบดินเหนียวบนผิวเม็ดดินอย่างชัดเจน จะพบจุดประสีเทาในดินล่างลึกลงไป ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินบนและเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินล่าง
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
25-50
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินโนนสูง
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูเพาะปลูก
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ปลูกพืชไร่ ไม้ยืนต้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มแร่ธาตุให้กับดิน