ชุดดินสิงห์บุรี (Sing Buri: Sin)
กลุ่มชุดดินที่ 4
การจำแนกดิน : Very-fine, mixed, semiactive, nonacid, isohyperthermic Vertic
Endoaquepts
การกำเนิด : ตะกอนน้ำพาบริเวณที่ต่ำในแอ่งที่ราบน้ำท่วม
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้ำ : เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ทำนาหว่าน ถ้ามีการชลประทานที่ดีควบคู่ระดับน้ำได้ก็ใช้ทำนาดำได้ดี
การแพร่กระจาย : ที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงในภาคกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-Bssg-Bg
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึก ดินบน เนื้อดินเป็นดินเหนียว สีเทาเข้มหรือสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีน้ำตาลแก่และสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง(pH 6.0-8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินเหนียวสีเทาเข้มและสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล สีน้ำตาลปน
เหลืองหรือสีน้ำตาลเข้ม พบรอยไถลและหน้าอัดมันในดินล่าง ในฤดูแล้งหน้าดินจะแตกระแหง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) ในดินบน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียวสีเขียวมะกอก สีเทาถึงสีเทาปนเขียวเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นด่างปานกลาง (pH 8.0)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
ปานกลาง
สูง
สูง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
25-50
ปานกลาง
สูง
สูง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
สูง
สูง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินพิมาย ชุดดินราชบุรี และชุดดินสระบุรี
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : เป็นที่ลุ่มต่ำ มักมีน้ำท่วมลึก 80 ซม. นาน 7-8 เดือนในช่วงฤดูฝน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ควรทำคันดินกั้นน้ำ เพื่อควบคุมระดับน้ำและในฤดูแล้งยังใช้ปลูกพืชไร่บางชนิดหรือพืชผักสวนครัวได้ ควรมีการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ดีขึ้น