ชุดดินรือเสาะ (Ruso series: Ro)

กลุ่มชุดดินที่ 32
การจำแนกดิน : Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Palehumults
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนของน้ำพามาทับถมอยู่บนตะพักลำน้ำหรือสันดินริมน้ำ
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 %
การระบายน้ำ : ดี
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ : เร็วถึงปานกลาง
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : สวนผลไม้ กาแฟ พืชผัก และยางพารา
การแพร่กระจาย : พบตามสันดินริมน้ำของแม่น้ำสายใหญ่ๆ
การจัดเรียงชั้น : A-Bw-Bt
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนถึงดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเหลือง ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง พบเกล็ดแร่ไมก้าตลอด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอดหน้าตัดดิน
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
25-50
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินท่าแซะ และชุดดินลำภูรา
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำและมักขาดน้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนานๆ
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นดินที่เหมาะสมในการทำสวนผลไม้แต่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ จึงจำเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และในบริเวณนี้เป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่สำคัญของภาคใต้ ในบางช่วงของปีต้องมีการชลประทานเข้าช่วย ส่วนในบริเวณพื้นที่ค่อนข้างต่ำ ในปีที่มีฝนตกชุกและหนักอาจประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างฉับพลันและอาจทำให้พืชที่ปลูกเกิดความเสียหายได้