ชุดดินพัทยา (Phatthaya series:Py)

กลุ่มชุดดินที่ 43
การจำแนกดิน : Isohyperthermic, coated Typic Quartzipsamments
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่บนตะกอนทะเลบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล
(beach sand)
สภาพพื้นที่ : ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 %
การระบายน้ำ : มากเกินไป
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้าถึงปานกลาง
การซึมผ่านได้ของน้ำ : เร็ว
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : มันสำปะหลัง กล้วย สับปะรด ละหุ่ง และ
มะพร้าว เป็นต้น
การแพร่กระจาย : พบตามบริเวณหาดทรายชายฝั่งทะเล ซึ่งมักเป็นหาดทรายเก่า
การจัดเรียงชั้น : A-C
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมากเนื้อดินเป็นดินทรายหยาบ มีสีน้ำตาลตลอดทุกชั้นดิน
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ตลอดหน้าตัดดิน
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
ต่ำ
ต่ำ
สูง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
สูง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ต่ำ
สูง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินหัวหิน ชุดดินบาเจาะ และชุดดินระยอง
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ และความสามารถในการอุ้มน้ำของดินต่ำ
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ตามปกติไม่ควรนำมาใช้ในการปลูกพืชไร่ ควรใช้ปลูกมะพร้าวและมีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดการระเหยของน้ำ ถ้ามีการปลูกหญ้าควบคู่ไปกับการเลี้ยงวัว-ควาย จะเป็นประโยชน์มากและเป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วย