ชุดดินปากท่อ (Pak Tho Series: Pth)
กลุ่มชุดดินที่ 6
การจำแนกดิน : Fine, kaolinitic, isohyperthermic (Aeric) Plinthic Palequults
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำพามาทับถมอยู่บนเนินตะกอนรูปพัดหรือตะกอนตะพัก
ลำน้ำเก่าระดับต่ำ
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 0-2 %
การระบายน้ำ : ค่อนข้างเลวถึงเลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ทำนา
การแพร่กระจาย : ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-ABg-Btg
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายแป้ง สีเทาอ่อน มีจุดประสีเหลืองปนน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินบนตอนล่าง สีน้ำตาลอ่อน มีจุดประสีน้ำตาลแก่หรือสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
(pH 5.0) ดินล่างตอนล่างดินร่วนเหนียวปนทราย สีน้ำตาลอ่อนหรือสีเทาอ่อน มีจุดประสีแดงปนเหลืองหรือสีแดง มีลักษณะเป็นศิลาแลงอ่อนมีปริมาณมากกว่า 5-50 % ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน อาจพบมวลก้อนกลม (nodules) ของแมงกานีส
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
25-50
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
50-100
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินเดิมบาง ชุดดินเขาย้อย และชุดดินเชียงราย
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ คุณสมบัติทางกายภาพไม่ดี น้ำท่วมขังในฤดูฝนลึก 30 ซม. นาน 4-5 เดือน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ทำนา ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตและบำรุงรักษาดิน