ชุดดินพะวง (Phawong series: Paw)

กลุ่มชุดดินที่ 6
การจำแนกดิน : Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Umbric Paleaquults
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำกร่อยน้ำพามาทับถมอยู่บนที่ราบชายฝั่งทะเล
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้ำ : เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
การซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ทำนา
การแพร่กระจาย : ภาคใต้ของประเทศไทย
การจัดเรียงชั้น : Ap-AB-Btg
ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีเข้มมากของน้ำตาลปนเทาหรือสีเทาเข้มมาก ดินชั้นบนนี้มีโครงสร้างดีและไม่แข็งมากเมื่อดินแห้ง (Umbric epipedon) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีสีเทา มีจุดประสีเหลือง สีน้ำตาลตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหน้า ตัดดิน
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

0-25
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
ต่ำ
ปานกลาง
25-50
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
50-100
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินคลองขุด
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน : เป็นดินที่เหมาะในการทำนา แต่เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำจึงต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน