ชุดดินองครักษ์ (Ongkharak Series: Ok)
กลุ่มชุดดินที่ 10
การจำแนกดิน : Very-fine, mixed, semiactive, acid, isohyperthermic Sulfic Endoaquepts
การกำเนิด : เกิดจากตะกอนน้ำกร่อยพามาทับถมอยู่บนที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง
สภาพพื้นที่ : ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายน้ำ : เลว
การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน : ช้า
สภาพซึมผ่านได้ของน้ำ : ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : ทำนา ยกร่องปลูกส้ม สนหรือพืชผัก
การแพร่กระจาย : พบทางตอนกลางและทางใต้ของที่ราบลุ่มภาคกลาง
การจัดเรียงชั้นดิน : Apg-Bssjg-Big-BCg-Cg
ลักษณะและสมบัติของดิน : เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว มีสีดำหรือสีเทาเข้ม มีจุดประ สีแดงปนเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมาก (pH 4.0-4.5) ดินบนตอนล่าง เป็นดินเหนียวมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทาและเป็นดินเลนสีเทาเข้ม มีจุดประสีแดง สีน้ำตาลแก่และมีจุดประสีเหลืองฟางข้าวภายในระดับความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก (pH 4.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินเลนเหนียวทะเล สีเทาถึงสีเทาเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก (pH 4.5)
ความลึก (ซม.)
อินทรียวัตถุ
ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน
ความอิ่มตัวเบส
ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์
โพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์

ความอุดมสมบูรณ์

0-25
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
25-50
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ายคลึงกัน : ชุดดินรังสิต ชุดดินธัญบุรี ชุดดินเสนา และชุดดินมหาโพธิ
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ : ดินเป็นกรดจัดมากทำให้พืชที่ปลูกขาดธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจนอย่างชัดเจน
และมีเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่ละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชที่ปลูก และมีน้ำท่วมขังลึก 1 เมตร นาน 6-7 เดือน
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ : ควบคุมน้ำใต้ดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินกรดกำมะถันหรือดินเปรี้ยวจัด การยกร่องปลูกพืชก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันการเกิดดินเปรี้ยวจัดดังกล่าวได้ ถ้าจะใช้ปลูกข้าวควรใช้ปูนมาร์ลในอัตรา 2 ตันต่อไร่ ควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส